Targetaid Csr Background 1920X340 Tp

Corporate Social Responsibility

CSR är en självreglerande affärsmodell som säkerställer att ett företag är socialt ansvarstagande, både för sig själv, sina intressenter och inför allmänheten. Genom att arbeta med CSR blir företagen medvetna om det avtryck de gör på samhället, både vad gäller ekonomisk, social och miljömässig ansvarstagande. Att engagera sitt företag i en CSR-modell innebär att man alltid arbetar på ett sätt som gynnar samhället och miljön istället för att skada dem.

 

Internpolitik eller etisk företagsstrategi

I början kunde CSR beskrivas som ett företags internpolitik eller som en etisk företagsstrategi, men så är det inte längre. Det har uppstått både nationell och internationell lagstiftning som upprätthåller grundtanken med CSR, så även om man har kunnat prata om CSR som självreglerande och till största delen frivilligt, ser man nu en skiftning där fundamenten kring CSR blir obligatorisk på både regional, nationell och internationell nivå.

 

CSR ses ofta som ett strategiskt initiativ

På individnivå ses ofta CSR som ett strategiskt initiativ som stärker varumärket. Som sådant måste CSR stämma överens, och integreras, med företagets affärsmodell om det ska vara framgångsrikt. Vissa företag väljer att ta det ytterligare ett steg längre och implementerar CSR modeller som går utöver både företagets intressen och vad som är lagstadgat.

 

Arbeta med CSR för strategiska och etiska ändamål

Företag kan också välja att arbeta med CSR på grund av etiska eller strategiska ändamål. Ur ett strategiskt perspektiv kan CSR bidra till ökad vinst, i synnerhet om företaget på eget initiativ rapporterar både positiva och negativa resultat. Till viss del beror detta på att man ökar sin PR positivt genom att hålla en hög etisk standard och ett trovärdigt ansvarstagande för företagets agerande. Trovärdiga CSR-strategier uppmuntrar både kunder, anställda, investerar etc. till hög etisk standard. Vissa företag inför CSR på grund av ledningsgruppens etiska förhållningssätt.

 

Öka den långsiktiga vinsten genom att arbeta med ett CSR-perspektiv

Vissa anser att företag ökar den långsiktiga vinsten genom att arbeta utifrån ett CSR-perspektiv, medan kritiker anser att CSR distraherar från den ekonomiska roll företag bör ha.

Kritiker ifrågasätter den ‘luddiga’ och ibland de ‘orealistiska förväntningarna’ som en CSR-strategi innebär. Eller att CSR egentligen bara är ett skönmålande med syfte att förekomma regeringars kontroll av stora multinationella företag. Med anledning av denna debatt började politiska och sociologiska institutioner undersöka CSR i kontexten globalisering, neoliberalism och kapitalism. Vissa institutioner såg CSR som ett sätt att legitimera kapitalism och pekade på att vad som började som en social rörelse för att förhindra ohämmad makt har nu transformerats av företagen till en affärsmodell och ett riskhanteringsverktyg.

 

Konceptet CSR och dess begränsningar

Själva konceptet CSR har vuxit exponentiellt de senaste åren, och med det även gränserna för vad som kan anses vara CSR. Detta blev särskilt synligt under coronapandemin (COVID-19). Antalet människor som påverkades av virusets frammarsch har för alltid förändrat hur företag ser på samhället.

 

En guide till vad företaget betyder för sina kunder

CSR avser att hjälpa ett företags mission och vara en guide till vad företaget betyder för kunden. Affärsetik är den del av den tillämpade etiken som undersöker de etiska och moraliska principerna eller de etiska problemen som kan uppstå i en affärsmiljö. ISO 26000 är den erkända internationella standarden för CSR. Offentliga organisationer (såsom Förenta Nationerna) är anhängare av ‘The Triple Bottom Line’ (TBL). Det är också vedertaget att CSR använder sig av samma principer, men utan formell lagstiftning.