Target Aid Allmänna villkor

När du registrerar ett konto hos Target Aid AB, organisationsnummer 559065-2037, ("Target Aid"), måste du acceptera dessa Allmänna Villkor som gäller under hela den tid du använder de tjänster som tillhandahålls av Target Aid. Target Aid AB äger och driver den digitala plattformen targetaid.com och tillhandahåller digitala tjänster till NGOs, sports föreningar, förbund, företag, Peer to Peer-insamlare och givare och eventdeltagare. 

Dessa Allmänna Villkor beskriver och reglerar förhållandet mellan dig som användare ("Användaren") och Target Aid ("Leverantören") och de medföljande tjänsterna ("Tjänsterna") som tillhandahålls av Target Aid via webbplatsen, ("Webbplats”) utvecklad och levererad av Target Aid eller partners eller tredjeparts serviceleverantörer (Serviceleverantörer) till Target Aid. Genom att besöka Webbplatsen och använda Tjänsterna, bekräftar Användaren att användningen kommer att ske i enlighet med de Allmänna Villkoren samt tillämpliga lagar och regler. I händelse av att Användaren inte har för avsikt att följa de Allmänna Villkoren har Användaren inte tillstånd att använda Webbplatsen och Tjänsterna.

Genom att acceptera de Allmänna Villkoren, accepterar du också vår Integritetspolicy, som finns på www.targetaid.com. Vår Integritetspolicy förklarar hur vi behandlar personuppgifter när Användare använder Webbplatsen och Tjänsterna. 

De Allmänna Villkoren kan komma att ändras av Target Aid från tid till annan. Target Aid publicerar ett meddelande om sådana ändringar på Webbplatsen.

1.1 Inledning och syfte
Syftet av användandet av Target Aid, Webbplatsen och Tjänsterna är:

 • Att tillhandahålla en digital plattform, verktyg, tjänster och innehåll inom företags CSR arbete, insamling och givande. Användare är givare, eventdeltagare, fundraisers, företag och frivilligorganisationer (NGOs, Sportorganisationer).
 • För att möjliggöra för användare att identifiera, etablera och utveckla samarbeten mellan olika användare av Webbplatsen och Tjänsterna, och för att öka avkastningen av deras engagemang.
 • Möjliggöra marknadsföring, och marknadsföring av våra användare och deras insamlingsprojekt, events, stories, insamlingar och annat innehåll som användare kan ladda upp på Webbplatsen.
 • För att möjliggöra för våra användare att komma i kontakt med frivilligorganisationer (NGOs, Sport organisationer) och peer-to-peer-insamlingar för att donera medel till sina projekt, events och ändamål på ett säkert och effektivt sätt.
 • Tillhandahålla en säker betaltjänst och en digital plattform som gör det möjligt att samla in medel till projekt, events, kampanjer och insamlingar skapade och förvaltade av ideella organisationer (NGOs, idrottsorganisationer) eller Peer-to-peer fundraisers.
 • Möjliggöra för våra användare att på olika sätt engagera målgrupper i sina sociala aktiviteter och stories (t.ex. anställda, givare, supportrar, medlemmar, följare, kunder, sponsorer, partners).
 • För våra användare att visualisera och kommunicera sina sociala engagemang, samt effekterna av dessa engagemang.

1.2 Hantering av personuppgifter
Utöver vad som följer av de Allmänna Villkoren är det din skyldighet som Användare att förstå de regler som gäller vid behandling av personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande Integritetspolicy. Vår Integritetspolicy finns tillgänglig på webbplatsen (https://targetaid.com/privacy-policy-public-website/). 

1.3 Kontroll av donationsflöden och förmedling av donerade medel
Plattformens betalningslösning och tjänster för kontroll av gåvomottagare och betalningsflöden administreras av Pennybridge AB (556903-2021) på uppdrag av Target Aid. Pennybridge AB och dess underleverantör Ping Payments AB (559123-5378) förmedlar skänkta medel från Givarna till Gåvomottagarna och ser till att lagar och regler för finansiella transaktioner efterlevs. Ping Payments har tillstånd som Betalningsinstitut utfärdat av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Pennybridge AB granskar alla Gåvomottagare i enlighet med Lag (2010:751) om betaltjänster.

Betalning av insamlade medel behandlas i linje med gåvomottagarens begäran om månatlig eller kvartalsvis betalningsfrekvens. Vid överföring av insamlade medel till Gåvomottagaren betalas en kostnad på max 5 % för att täcka kostnaderna för betalningslösningen, bank- och transaktionsavgifter (Swish, kort, faktura), samt kontroll av Gåvomottagare och betalningsflöden. Target Aid tar inte någon del av denna avgift.

1.4 Användning av webbplatsen och tjänsterna
Användarens användning av Webbplatsen, Tjänsterna och den information som tillhandahålls därigenom sker på Användarens egen risk. Användaren är medveten om att Webbplatsen, Tjänsterna och informationen kan vara föråldrade eller felaktiga, eller uttrycka andras åsikter. Användaren åtar sig vidare att;

 • endast använda webbplatsen och tjänsterna i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
 • inte uppmuntra andra att använda webbplatsen eller tjänsterna på något sätt som kan utgöra en kriminell aktivitet eller inkräkta på andras rättigheter.

1.5 Kommunikation
Target Aid har rätt att kommunicera och lämna information till Användaren via e-post till den e-postadress som Användaren har angett eller genom ett meddelande på Webbplatsen eller per telefon i det fall Användaren har delat den informationen med Target Aid. Information som lämnas av Target Aid på webbplatsen ska anses ha mottagits av Användaren två veckor (14 dagar) efter att Target Aid har publicerat informationen på webbplatsen. Meddelande via e-post ska anses ha mottagits av Användaren vid avsändning när det skickas till Användarens registrerade e-postadress.

1.6 Användarnas relation till Target Aid 
Genom att använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar Användaren att Target Aid ska hållas skadeslös och utan ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av publicerat innehåll eller insamlingar organiserade av NGOs och Sportsföreningar och förbund, Företag och Peer to peer-fundraisers som använder Webbplatsen. Target Aid agerar endast som en mellanhand mellan Användarna och Gåvomottagarna. Eventuella tvister mellan Användarna och Gåvomottagarna ska inte påverka Target Aid, dess anställda, ledning, ägare eller andra representanter. Det noteras särskilt att Target Aid inte är ansvarigt för skada på grund av svensk eller utländsk lagstiftning, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller andra liknande omständigheter. Bestämmelsen om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Target Aid själv är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

Givande av gåvor sker på Användarens egen risk, och det är Användarens eget ansvar att fastställa Gåvomottagarens syfte och ändamål. Target Aid och dess underleverantörer genomför en granskning av varje gåvomottagare, men det yttersta ansvaret vilar på Användaren. Target Aid kan därför inte garantera att skänkta medel kommer att användas av Gåvomottagaren på det sätt som Användaren har förväntat sig eller avsett.

Även om Användaren har möjlighet att rikta sin donation till det valda ändamålet, ska detta ses som en stark rekommendation och en icke-bindande vädjan till Gåvomottagaren och Target Aid kan inte hållas ansvarig om Gåvomottagaren använder de skänkta medlen på ett annat sätt än det som Användaren avsett eller önskat.

Som Användare och Givare förstår Användaren till fullo konsekvenserna av gåvan. Användaren förstår således att:

 • Varje gåva tar form av en gåva.
 • Eventuella kort-, bank- eller andra transaktionsavgifter kan tillkomma.
 • Gåvan är slutgiltig och kan därför inte återbetalas.

1.7 Teknisk standard
Target Aid ansvarar inte för eventuella brister och begränsningar i Användarens operativsystem och datormiljö. Det är Användarens ansvar att säkerställa att Användaren har nödvändig teknisk standard för användningen av de beställda Tjänsterna.

1.8 Klagomål och felanmälan
Om Användaren har klagomål eller vill rapportera tekniska problem med webbplatsen, vänligen kontakta oss på vår kundtjänst support@targetaid.com eller via chat eller messenger, måndag - fredag 09-17, tisdag och torsdag kl 09-20. 

1.9 Avstängning av Användare
De Allmänna Villkoren gäller för besökare till Webbplatsen samt för registrerade användare från registreringstillfället och under perioden när användaren är registrerad på Target Aid, och under avtalsperioden. I händelse av att Webbplatsen och/eller Tjänsterna har använts före registreringen, ska de Allmänna Villkoren dock anses gälla från det datum då Webbplatsen och/eller Tjänsterna används.

Target Aid har rätt att stänga av en användare när som helst och avsluta ett registrerat konto. Sådan avstängning kan ske utan förvarning. Det finns ingen skyldighet för Target Aid att meddela varför en viss användare har stängts av och fått sitt konto avslutat, varken till den berörda användaren eller till någon tredje part.

1.10 Överlåtelse av abonnemang
Abonnemanget får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Leverantören.

1.11 Uppsägning av konto
Användaren har rätt att avsluta sitt konto när som helst. Uppsägning ska ske skriftligen via e-post till info@targetaid.com senast en (1) månad innan abonnemangsperiodens utgång. När Leverantören får det skriftliga meddelandet tas Användaren bort från Plattformen, direkt eller när abonnemangsperioden löper ut. Vid uppsägning upphör Gåvomottagaren att ta emot gåvor inom sju (7) bankdagar från det att meddelandet om uppsägning når parten. Återbetalning av abonnemangsavgifter sker inte under innevarande abonnemangsperiod.

Vardera parter har rätt att säga upp avtalet om den andra parten blir insolvent, går i konkurs eller upplöses, visar tecken på betydande likviditetsproblem eller inte kan fullgöra sina åtaganden.

1.12 Immateriella rättigheter
Webbplatsen, tjänsterna och alla relaterade rättigheter tillhör Target Aid. Användare tillåts använda tjänsterna och webbplatsen, men förvärvar inga äganderätter. Detta gäller Webbplatsen, den information som publiceras där, bilder, fotografier, programvara och den underliggande tekniken. Target Aid förbehåller sig rätten att äga allt material och alla resultat som uppstår vid utförandet och tillhandahållandet av tjänsterna. Alla upphovsrätter, såväl som eventuella patenträttigheter eller andra immateriella rättigheter som kan hänföras till resultaten, tillhör Target Aid.

I händelse av att Användaren tillhandahåller Target Aid fotografier, rörliga bilder, filmklipp och/eller andra liknande verk som har skapats av någon annan än Användaren ("Tredje Part"), är det Användarens uppgift att säkerställa att Tredje Part tillåter att tillhandahållet material distribueras till Target Aid och att Target Aid har rätt att använda detta material i marknadsföringen av Webbplatsen och Tjänsterna.

I händelse av att Tredje Part gör anspråk mot Target Aid på grund av att Användaren inte fritt fick överlåta rätten, ska Användaren hålla Target Aid skadeslös.

Användaren kan ha tillgång till, granska, visa eller använda tredjepartsresurser, innehåll eller information ("Tredjepartsmaterial") via Plattformen och Tjänsterna. Användaren ansvarar för och tar alla risker som uppstår från tillgång till användning av eller förlitande på sådant tredjepartsmaterial, och Target Aid frånsäger sig allt ansvar som användaren kan ådra sig till följd av tillgång till, användning av eller tillit till sådant Tredjepartsmaterial eller användarinnehåll via plattformen och tjänsterna.

I de fall FNs globala hållbarhetsmål är synliga eller nämns på plattformen, vänligen notera att innehållet endast är för informationsbruk och inte har godkänts av FN och inte återspeglar åsikter från FN eller dess tjänstemän och medlemmar.

1.13 Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning
Target Aid tillhandahåller via sin plattform, genom användning av en tredje part, en betalningslösning som gör att givaren kan överföra medel till gåvomottagaren. Eventuella tvister mellan givaren och gåvomottagaren ska inte påverka Target Aid, dess anställda, ledning, ägare eller andra representanter.

Target Aid ansvarar inte för hur Användaren använder de beställda Tjänsterna och har inte heller något ansvar gentemot Tredje Part för Användarens applikation. Target Aid ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som Användaren gör i samband med användningen av de beställda Tjänsterna. Target Aid ansvarar inte heller för skador som uppstår från publicerat innehåll och insamlingar som organiseras av Användaren eller andra Givarmottagare för vilka Användaren genomför insamlingar via Plattformen. Target Aid hålls skadeslös för alla sådana skador.

1.14 Tillämplig lag och forum
De Allmänna Villkoren omfattas av svensk lagstiftning. Tvister mellan Användaren och Target Aid på grund av de Allmänna Villkoren ska avgöras av svensk domstol och, om inte lagen har tvingande föreskrifter på annat forum (eller annat forum som följer av myndighetsbeslut), i första instans av Stockholms tingsrätt.


ANVÄNDARE, GIVARE OCH PEER TO PEER-INSAMLINGAR

1.1 Registrering
Genom att skapa ett konto hos Target Aid som privatperson krävs att Användaren följer de instruktioner som finns på Webbplatsen. Kontot kan användas av dig som användare för att skänka medel till gåvomottagare som finns på plattformen, registrera dig för evenemang, hjälpa till att främja ändamål, projekt, anmäla dig till event, skapa berättelser eller initiera Peer to Peer-insamlingar.

För att använda webbplatsen och tjänsterna behöver Användaren ett användarnamn och lösenord. Användaren intygar härmed att han/hon inte kommer att välja ett användarnamn som;

 • Ger intryck av att Användaren är en annan person än han/hon själv.
 • Utövar någon annans varumärke, varumärke eller andra immateriella rättigheter.
 • Target Aid kan uppfatta som stötande, olämpligt eller på annat sätt i konflikt med de allmänna villkoren.

En användare får inte dela inloggningsuppgifterna. Flera användare som delar samma inloggningsuppgifter är inte tillåtet.

Target Aid förvärvar härmed rätten att identifiera dig med ditt användarnamn, som kan vara en pseudonym. Användaren är skyldig att se till att användarnamn och lösenord inte hamnar i orätta händer, och ansvarar för all aktivitet som sker på användarkontot, oavsett om det är Användaren eller någon annan som vidtar själva åtgärderna. I händelse av intrång eller felaktig användning av ditt konto är det din skyldighet att omedelbart meddela Target Aid. Target Aid ansvarar inte för några skador som uppstår till följd av obehörig användning av ditt konto av tredje part.

Användaren intygar att all information som han/hon är skyldig att tillhandahålla för att använda webbplatsen och tjänsterna är korrekt och sanningsenlig. Felaktig information som lämnas när du registrerar ett konto kan leda till att ditt konto stängs av. Detsamma ska gälla i det fall Target Aid har anledning att misstänka att de uppgifter som lämnats vid registrering av ett konto eller vid användning av Webbplatsen och/eller Tjänsterna är felaktiga.

1.2 Icke registrerade användare 
En icke registrerad användare kan skänka en gåva till Ändamål på plattformen, registrera sig och delta i events och storytelling.  

FÖRENINGAR och FÖRBUND

1.1 Definitioner
Till föreningar och förbund tillhandahåller Target Aid ("Leverantören") digitala verktyg för marknadsföring och insamling genom elektroniska tjänster i form av plattformen, föreningssidan, föreningsprofilen, saksidan, widget, e-postsignaturen och vattenstämplar ("Tjänster"). Tjänsterna säljs genom att Föreningen och Förbund ("Abonnenten") tecknar ett prenumerationsavtal ("Avtalet") med Leverantören. Avtalet ger Abonnenten rätt att använda Tjänsterna, i enlighet med avtalet, och gäller Leverantörens tillhandahållande av Tjänsterna till Abonnenten och Abonnentens användning av Tjänsterna.

1.2 Registrering
Prenumeranter som vill använda tjänsterna i sin helhet måste vara registrerade och godkända hos leverantören och ha genomfört en ekonomisk validering som gåvomottagare. Abonnenten får inte använda tjänsterna fullt ut före godkännande. Godkännande sker genom att teckna avtal och granska ekonomisk validering som givare (Kundkännedom och arbete mot penningtvätt), som genomförs i samarbete med Pennybridge AB och Ping Payment AB.

1.3 Tjänsterna
Inom ramen för Avtalet tillhandahåller Leverantören följande tjänster till Prenumeranten: Föreningsprofilen sammanställer resultaten från alla ändamål för vilka Prenumeranten bedriver insamling av medel, både de självinitierade och de som initierats av andra föreningar och förbund som finns tillgängliga på plattformen och som abonnenten vill stödja. Om Abonnenten väljer att använda fler föreningsprofiler, till exempel en profil per lag ("Teamprofil") eller sektion ("Sektionsprofil"), då sammanställer varje enskild profil resultaten av de orsaker för vilka varje lag/sektion bedriver insamling; Ändamålssidan är en digital plats där Abonnenten med text, bilder, videor, söktaggar beskriver ett specifik ändamål som de bedriver insamling för. Här kan Abonnenten även geografiskt lokalisera Ändamålet på en digital världskarta; Widgeten är integrerad i Abonnentens webbplats och synliggör där specifika ändamål för vilka Abonnenten bedriver insamling; Vattenstämplar är digitala ikoner/bilder som kan användas i e-postsignaturer och på webbsidor för att leda trafik till Abonnentens föreningssida, föreningsprofil eller specifika ändamålssidor.

Efter att en förening eller förbund har anmält sitt intresse och godkänt de allmänna villkoren, initieras en digital uppstartsprocess på Target Aid-plattformen. En Föreningssida och Insamlingsprofil anpassad till Föreningen skapas, samt Ändamålet för insamling. Den som registrerar Föreningen eller Förbundet får konto- och inloggningsuppgifter till Föreningens eller Förbundets administrativa sida och får därigenom tillgång till beställda tjänster. Inloggningsinformationen är endast giltig för Prenumeranten och får inte överföras. Vid användning av Tjänsterna accepterar och bekräftar Abonnenten att användningen sker i enlighet med avtalet, samt i enlighet med andra tillämpliga lagar och regler.

1.4 Leverantörens åtagande och rättigheter
Inom ramen för Avtalet åtar sig Leverantören att; tillhandahålla de tjänster som beskrivs under Tjänsterna; säkerställa att skänkta medel allokeras till Ändamålet och vidarebefordras från givaren till abonnenten.

Leverantören förbehåller sig rätten att avgöra vilka ändamål som är godkända och aktiverade på Plattformen samt vägra att förse Abonnenten med en gåva i följande situationer; Om det finns anledning för Leverantören att anta att gåvan strider mot detta avtal, lagar och regler; Om det finns anledning för Leverantören att anta att gåvan inte kommer att användas i enlighet med Givarens vilja.

Leverantören kan med omedelbar verkan stänga av Abonnenten från Plattformen och säga upp avtalet utan återbetalningsskyldighet om Abonnenten: använder tjänsterna på ett felaktigt sätt; på något sätt bryter mot avtalet; inte betalar förfallna fakturor, ansöker om eller går i likvidation eller konkurs.

Leverantören ansvarar inte för återbetalning av gåvor till Givaren. Varje begäran om återbetalning från givaren, oavsett orsaken till det, kommer endast att vidarebefordras till abonnenten.

1.5 Abonnentens åtagande
Vid registrering hos Leverantören, och inom ramen för avtalet, är Abonnenten skyldig att lämna följande information till Leverantören; Föreningens eller förbundets juridiska namn, organisationsnummer, adress, bankkontouppgifter för betalning av skänkta medel från givare; Namn, personnummer och kontaktuppgifter till föreningens firmatecknare; Dokumentation som styrker vem som är behörig firmatecknare. Sådant dokument kan vara ett eller flera av följande;

Protokoll från konstituerande styrelsemöte eller årsstämma.

Föreningens stadgar. Namn och kontaktuppgifter på de som ska hantera kontot, ta emot transaktionsrapporter och bokföring.

Abonnenten förbinder sig att på begäran av Pennybridge AB och/eller Ping Payment AB tillhandahålla kompletterande information om Abonnentens verksamhet och företrädare, för att uppfylla myndighetskrav på kundkännedom i Pennybridge ABs och/eller Ping Payment ABs arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Efter slutförande och godkännande av registrering åtar sig abonnenten att:

 • använda tjänsterna på det sätt de är avsedda att användas för,
 • marknadsföra Abonnentens Ändamål genom de kanaler genom vilka Abonnenten vanligtvis kommunicerar till sina olika målgrupper inom/utanför verksamheten;
 • se till att inloggningsuppgifterna till Kontot hanteras på ett säkert sätt för att säkerställa att ingen obehörig person har tillgång till Kontot.
 • se till att informationen de lämnar till leverantören är uppdaterad och korrekt. Leverantören ansvarar inte för fel som beror på felaktig information som lämnats till Leverantören;
 • se till att mottagna gåvor så långt det är möjligt hanteras i enlighet med Givarens önskemål.
 • omedelbart meddela leverantören i händelse av misstänkt fel. Om Leverantören felaktigt har vidarebefordrat ett belopp till Abonnenten, omedelbart betala tillbaka beloppet till Leverantören. Leverantören ska ersätta Abonnenten för direkta kostnader som sådana felaktigt vidarebefordrade belopp kan ge upphov till i den mån orsaken till detta fel kan anses ha legat inom Leverantörens kontroll.


FRIVILLIGORGANISATIONER  (NGO)

1.1 Registrering
Frivilligorganisationer (NGO) som vill använda plattformen måste registrera sig hos Target Aid. NGOn får inte använda Plattformen innan registreringen har godkänts av Target Aid. För att registreringen ska godkännas måste NGOn genomgå en kontroll- och efterlevnadsprocess, som hanteras av underleverantörer till Target Aid, Pennybridge AB och Ping Payment AB som kommer att genomföra en granskning av NGOn samt tillhandahålla betalningslösningen, hantera betalningsflöden och utföra ekonomisk validering. Vid registrering hos Target Aid, och inom ramen för avtalet, är NGO skyldig att lämna följande information;

NGOs juridiska namn, organisationsnummer, adress, NGOs bankkontouppgifter för betalning av gåva; Namn, personnummer och kontaktuppgifter för NGOs behörige firmatecknare; Dokumentation som styrker vem som är behöriga firmatecknare. Sådana dokument kan vara en eller flera av följande: Protokoll från det konstituerande styrelsemötet eller årsmötet eller Registreringsbevis från länsstyrelsen eller Bolagsordning; Namn och kontaktuppgifter för administratörer som kommer att hantera kontot; Relevant e-postadress för transaktionsrapporter.

Vid undertecknandet av detta avtal förbinder sig NGOn att på begäran av Pennybridge AB och/eller Ping Payment AB tillhandahålla ytterligare information om NGOs verksamhet och representanter, för att uppfylla regulatoriska krav på kundkännedom i Pennybridge AB:s och/eller Ping Payment AB’s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

1.2 Tjänsterna
Plattformen ger NGOn möjlighet att globalt marknadsföra sina aktiviteter, evenemang, projekt och insamlingskampanjer till vilka företag och individer (“Givare”) kan skänka medel;

NGO-sidan är en digital plats som är synlig på Plattformen där NGOn med text, bilder, video, söktaggar beskriver sin verksamhet och listar de ändamål som företag och individer (”Givare”) kan skänka medel till. Ändamåls-sidan är en digital plats där NGOn med text, bilder, video, söktaggar beskriver ett specifik ändamål för vilken de bedriver insamling. Här kan NGOn också geografiskt lokalisera Ändamålet på en digital världskarta. Betalningslösningen är integrerad på NGO-sidan och Ändamåls sidan gör det möjligt för givare att skänka medel till NGOn och dess projekt som publiceras på plattformen.

1.3 Engagemang och rättigheter för Target Aid
Leverantören åtar sig att tillhandahålla; en betalningslösning som säkerställer att gåvor vidarebefordras från givare till NGO och dess projekt och kampanjer; ett onlinekonto på plattformen ("Kontot"), från vilket NGOn kommer att kunna spåra sina insamlingskampanjer, kommunicera med givare och genomföra insamlingar; Att tillhandahålla relevant statistik på Kontot som syftar till att göra det möjligt för NGOn att övervaka pågående och avslutade insamlingskampanjer; Att tillsammans med NGOn främja och kommunicera projekt i gemensamma nätverk, på nätverksträffar och genom nyhetsbrev.

Leverantören förbehåller sig rätten att bestämma vilka ändamål som kommer att godkännas och aktiveras på Plattformen samt vägra att förse NGOn med en gåva i följande situationer: Om det finns anledning för Leverantören att anta att gåvan strider mot de Allmänna Villkoren och andra tillämpliga lagar och regler; Om det finns anledning för Leverantören att anta att gåvan inte kommer att användas i enlighet med Givarens vilja.

Leverantören förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av NGOn från Plattformen och säga upp avtalet utan skyldighet att återbetala abonnemangsavgiften om NGOn: använder plattformen på ett felaktigt sätt; på något sätt bryter mot avtalet; kan antas vara på obestånd.

Target Aid ansvarar inte för att återbetala gåvor till givaren. Varje begäran om återbetalning från givaren, oavsett orsaken till det, kommer endast att vidarebefordra till den NGOn.

Alla belopp som felaktigt skickats av Target Aid ska omedelbart återbetalas till Target Aid av NGOn. Target Aid ska ersätta NGOn för direkta kostnader som sådana felaktigt vidarebefordrade belopp kan ge upphov till, i den mån orsaken till detta fel kan anses ha legat inom Target Aid:s kontroll. NGOn är skyldig att hålla sig informerad om information om relevant vidarebefordran av gåvor. Givarmottagaren måste också omedelbart meddela Target Aid om misstänkta fel.

1.4 NGOs åtagande och rättigheter
Inom ramen för avtalet åtar sig NGOn efter avslutad godkänd registrering att; säkerställa att tillämpliga lagar och förordningar följs; säkerställa att inloggningsuppgifterna till Kontot hanteras på ett säkert sätt för att säkerställa att ingen obehörig person har tillgång till Kontot; se till att informationen de ger till Target Aid är uppdaterad och korrekt.


FÖRETAG

1.1 Registrering
När ett företag registrerar ett konto kan företaget använda de skräddarsydda verktygen och lösningarna från Target Aid för att visualisera och kommunicera sitt sociala engagemang och resultat.

1.2 Tjänster
Leverantören tillhandahåller följande tjänster till abonnenten;

En Impact-profil som gör det möjligt för Abonnenten att synliggöra insatser och resultat utifrån specifikt engagemang och kategorisera insatser utifrån uppsatta mål. En digital insamlingswidget för Abonnenten för att skapa insamlingar kopplade till företaget både internt och externt, samt för att följa resultat och dela i olika medier.

En vattenstämpel, Target Aid ikonen placerad på företagets webbplats som länkar till Impact-profilen. En e-postsignatur som gör det möjligt för Abonnenten att sprida ditt budskap via vår e-postsignatur, länkar direkt till företagets påverkansprofil eller widget.

Leverans sker genom att Abonnenten får en aktiveringslänk med inloggningsuppgifter till Target Aid och därmed får tillgång till beställda Tjänster. Inloggningsuppgifterna gäller endast abonnenten och får inte överföras eller delas. Flera användare som delar samma login är inte tillåtet.

1.3 Avtalstid och uppsägning
Kontraktet löper årligen och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Abonnemanget på tillagda moduler och funktioner förlängs automatiskt med den valda prenumerationsperioden i händelse av icke uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen senast en (1) månad före avtalsperiodens utgång.