Target Aid – Allmänna villkor

Vid registrering av ett konto hos Target Aid AB, organisationsnummer 559065-2037, ("Target Aid"), måste du acceptera dessa Allmänna villkor, vilka gäller under hela den tid du använder de tjänster som tillhandahålls av Target Aid. Target Aid AB äger och driver den digitala plattformen targetaid.com och tillhandahåller digitala tjänster till ideella organisationer, idrottsorganisationer (föreningar och förbund), företag, peer-to-peer-fundraisers, donatorer och evenemangsdeltagare.

Dessa Allmänna villkor förklarar och styr förhållandet mellan dig som användare (”Användaren”) och Target Aid (”Leverantören”) och de tillhörande tjänsterna (”Tjänsterna”) som tillhandahålls av Target Aid via Webbplatsen (”Webbplatsen”) utvecklad och levererad av Target Aid, dess partners och tredjepartsleverantörer (”Entreprenörer”). Genom att besöka Webbplatsen och använda Tjänsterna bekräftar Användaren att användningen kommer att ske i enlighet med de Allmänna villkoren samt gällande lagar och förordningar. Om Användaren inte avser att följa de Allmänna villkoren har Användaren inte tillstånd att använda Webbplatsen och Tjänsterna.

Genom att acceptera dessa Allmänna villkor accepterar du också och samtycker till vår integritetspolicy (återfinns på www.targetaid.com). Vår integritetspolicy förklarar hur vi hanterar personlig information som fångas och utbyts när Användare interagerar och använder Webbplatsen och Tjänsterna.

De Allmänna villkoren kan ändras av Target Aid från tid till annan enligt dess eget gottfinnande genom att publicera en tillkännagivelse om sådana ändringar på Webbplatsen.1.1 Introduktion och Syfte

Syftet med Target Aids verksamhet, Webbplatsen och Tjänsterna är:

 • Att tillhandahålla en digital plattform, verktyg, tjänster och innehåll inom områdena företags sociala ansvar, insamling och välgörenhetsgivning. Användare är donatorer, evenemangsdeltagare, fundraisers, företag och ideella organisationer (NGO:er, idrottsorganisationer).

 • Att möjliggöra för användarna att identifiera, etablera och utveckla vinn-vinn-relationer mellan olika användare av Webbplatsen och Tjänsterna, och att öka avkastningen av deras engagemang.

 • Möjliggöra marknadsföring och marknadsföring av våra Användare och deras insamlingsprojekt, insamlingsaktiviteter, berättelser, fundraisers och annat innehåll som Användarna kan ladda upp på Webbplatsen.

 • Att möjliggöra för våra Användare att komma i kontakt med ideella organisationer (NGO:er, idrottsorganisationer) och peer-to-peer-fundraisers för att donera pengar till deras projekt, evenemang och ändamål på ett säkert och effektivt sätt.

 • Tillhandahålla en säker betaltjänst och en digital plattform som möjliggör insamling till sociala, hållbara eller välgörande projekt, evenemang, kampanjer och fundraisers som skapas och hanteras av ideella organisationer (NGO:er, idrottsorganisationer) eller peer-to-peer-fundraisers.

 • Att möjliggöra för våra Användare att på olika sätt engagera målgrupper i sina sociala och hållbara aktiviteter och berättelser (t.ex. anställda, donatorer, supportrar, medlemmar, följare, kunder, sponsorer, partners).


För våra Användare att visualisera och kommunicera sitt sociala och hållbara engagemang och åtaganden samt effekterna av deras engagemang.1.2 Hantering av personuppgifter

Utöver vad som följer av dessa Allmänna villkor är det din skyldighet som Användare att förstå de regler som gäller vid behandling av personuppgifter i enlighet med den integritetspolicy som gäller vid varje given tidpunkt. Integritetspolicyn finns tillgänglig på Webbplatsen (
https://targetaid.com/privacy-policy-public-website/).


1.3 Prissättning
Beroende på typ av användare erbjuder Target Aid olika prissättningsmodeller:

a) NGO:er och idrottsföreningar
Användaren behöver inte betala några avgifter i förskott. När användaren har börjat samla in pengar kommer Target Aid att dra av en årlig plattformsavgift på 5 000 SEK plus moms och sedan 5% av de insamlade medlen. Det är endast när användaren uppnår ett resultat som Target Aid debiterar avgiften.

b) Företag
Target Aid kommer att ta ut en årlig prenumerationsavgift på 11 988 SEK. När prenumerationen är betald får användaren full tillgång till Target Aids verktyg och tjänster.

c) Individer och Peer-Fundraisers
Plattformen är kostnadsfri för denna typ av användare.


1.4 Kontroll av donationsflöden och förmedling av donerade medel
Plattformens betallösning och tjänster för kontroll av donationsmottagare och betalningsflöden administreras av underleverantören Pennybridge AB (556903-2021) på uppdrag av Target Aid. Pennybridge AB och dess underleverantör Ping Payment AB (559123-5378) förmedlar donerade medel från Donatorer till Donationsmottagare och säkerställer att lagar och förordningar för finansiella transaktioner följs. Ping Payment AB har en licens som betalinstitut utfärdad av Finansinspektionen och är under dess tillsyn. Pennybridge AB och Ping Payment AB granskar och godkänner alla Donationsmottagare och betalningsflöden i enlighet med lagen om betaltjänster.

Utbetalning av insamlade medel sker i enlighet med Donationsmottagarens begäran om månatlig eller kvartalsvis betalningsfrekvens. Vid överföring av donerade medel till Donationsmottagaren betalas en insamlingskostnad på högst 5 % för att täcka kostnaderna för betallösningen, bank- och transaktionsavgifter (Swish, kort, faktura), samt kontroll av Donationsmottagare och betalningsflöden. Target Aid tar inte någon del av denna avgift.

Ytterligare detaljer om förfarandena för betalning och hur vi hanterar dina donationer visas på webbplatsen.1.5 Användning av webbplatsen och tjänsterna 
Användarens användning av webbplatsen, tjänsterna och den information som tillhandahålls sker på användarens eget ansvar. Användaren är medveten om att webbplatsen, tjänsterna och informationen kan vara föråldrad eller felaktig, eller uttrycka andra människors åsikter. Användaren åtar sig vidare att:

 • Endast använda webbplatsen och tjänsterna i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 • Inte uppmuntra andra att använda webbplatsen eller tjänsterna på ett sätt som kan utgöra en brottslig handling eller kränka andra människors rättigheter.1.6 Kommunikation
Target Aid har rätt att kommunicera och tillhandahålla information till användaren - via e-post till den e-postadress som anges av användaren eller genom ett meddelande på webbplatsen eller per telefon om användaren har delat den informationen med Target Aid. Information som tillhandahålls av Target Aid på webbplatsen anses ha mottagits av användaren två veckor (14 dagar) efter att Target Aid har publicerat informationen på webbplatsen. Meddelande via e-post anses ha mottagits av användaren vid avsändningen när det skickas till användarens registrerade e-postadress.1.7 Användarens relation till Target Aid 

Genom att använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar användaren att Target Aid ska hållas skadeslöst och utan ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av publicerat innehåll eller insamlingar som organiseras av icke-statliga organisationer och idrottsorganisationer (föreningar och förbund), företag och Peer-to-Peer-insamlare som använder Target Aid-plattformen. Target Aid fungerar endast som en mellanhand mellan användarna och donationsmottagarna. Eventuella tvister mellan användarna och donationsmottagarna påverkar inte Target Aid, dess anställda, ledning, ägare eller andra representanter.

Särskilt noteras att Target Aid inte ansvarar för skador på grund av svensk eller utländsk lagstiftning, svensk eller utländsk statlig åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller andra liknande omständigheter. Bestämmelsen om strejker, blockader, bojkotter och lockouter gäller även om Target Aid självt är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

Alla donationer görs på användarens eget ansvar, och det är användarens eget ansvar att fastställa donationsmottagarens syfte och ändamål. Target Aid och dess underleverantörer genomför en rigorös undersökning av varje donationsmottagare, men det yttersta ansvaret ligger hos användaren. Target Aid kan därför inte garantera att donerade belopp kommer att användas av donationsmottagaren på det sätt som användaren förväntat eller avsett.

Även om användaren kan rikta sin donation till det valda ändamålet bör detta ses som en stark rekommendation men icke-bindande vädjan till donationsmottagaren och Target Aid kan inte hållas ansvarigt om donationsmottagaren väljer att använda de donerade medlen på ett annat sätt än vad användaren önskade vid donationstillfället.

Som användare och donator förstår användaren fullt ut konsekvenserna av donationen. Användaren förstår således att:

 • Varje donation tar formen av en gåva.

 • Eventuella avgifter för kort, bank eller andra transaktioner kan tillkomma.

 • Donationerna är slutgiltiga och därför inte återbetalningsbara.

 

 

1.8 Teknisk standard 
Target Aid ansvarar inte för eventuella brister och begränsningar i användarens operativsystem och datormiljö. Det är användarens ansvar att se till att användaren har den nödvändiga tekniska standarden för att kunna använda de beställda tjänsterna.1.9 Klagomål och felanmälningar
Om användaren har några klagomål eller vill rapportera eventuella tekniska problem med webbplatsen, vänligen kontakta vår kundsupport från måndag till fredag, från kl. 9 till 17 (CET), på support@targetaid.com, eller via vår chattfunktion på vår plattform.1.10 Avstängning av användare
Allmänna villkor gäller för våra webbplatsbesökare samt registrerade användare under den tid som användaren är registrerad på Target Aid, och under hela den kontraktsperiod som gäller med Target Aid. Dock ska de allmänna villkoren anses gälla från och med det datum då webbplatsen och/eller tjänsterna används, om webbplatsen och/eller tjänsterna har använts före registreringen.

Target Aid har rätt att när som helst avstänga en användare och avsluta ett registrerat konto. En sådan avstängning kan ske utan förvarning. Det finns ingen skyldighet för Target Aid att meddela varför en särskild användare har avstängts och fått sitt konto avslutat, vare sig till den berörda användaren eller till någon tredje part.1.11 Överföring av prenumererade tjänster
Prenumerationen får inte överföras utan skriftligt samtycke från leverantören.1.12 Uppsägning av konto
Användaren har rätt att när som helst säga upp sitt konto. Uppsägningen måste ske skriftligen via e-post till support@targetaid.com senast en (1) månad före slutet av kontraktsperioden. När leverantören har mottagit den skriftliga uppsägningen tas användaren bort från plattformen, antingen direkt eller när prenumerationsperioden löper ut. Vid uppsägning upphör donationsmottagaren att ta emot donationer inom sju (7) bankdagar från det att uppsägningsmeddelandet når parten. Återbetalning av prenumerationsavgifter sker inte under den aktuella prenumerationsperioden.

Antingen part har rätt att säga upp avtalet om den andra parten blir insolvent, går i konkurs eller upplöses, visar tecken på betydande likviditetsproblem eller inte kan fullgöra sina skyldigheter.

 

 

1.13 Upphovsrätt
Webbplatsen, tjänsterna och alla relaterade rättigheter är Target Aids egendom. Användare har tillstånd att använda tjänsterna och webbplatsen, men förvärvar inte några äganderättigheter. Detta gäller webbplatsen, den där publicerade informationen, bilder, fotografier, programvara och den underliggande teknologin. Target Aid förbehåller sig rätten att äga allt material och alla resultat som uppstår i utförandet och tillhandahållandet av tjänsterna. Alla upphovsrätter, liksom eventuella patenträttigheter eller andra immateriella rättigheter som hänför sig till resultaten, är Target Aids egendom.

Om användaren tillhandahåller Target Aid fotografier, rörliga bilder, filmklipp och/eller andra liknande verk som har skapats av någon annan än användaren ("tredje part"), är det användarens uppgift att se till att tredje parten tillåter att det tillhandahållna materialet distribueras till Target Aid och att Target Aid har rätt att använda detta material i marknadsföringen av webbplatsen och tjänsterna.

Om en tredje part framför en ansökan mot Target Aid eftersom användaren inte hade rätt att fritt överföra rätten, ska användaren hålla Target Aid skadeslöst.

Användaren kan ha möjlighet att få tillgång till, granska, visa eller använda resurser, innehåll eller information från tredje part ("tredjepartsmaterial") via plattformen och tjänsterna. Användaren erkänner ensamt ansvar för och antar all risk som uppstår från tillgång till, användning av eller förlitande på något sådant tredjepartsmaterial, och Target Aid friskriver sig från allt ansvar som användaren kan ådra sig som följd av tillgång till, användning av eller förlitande på sådant tredjepartsmaterial eller användarinnehåll via plattformen och tjänsterna.

När Förenta nationernas utvecklingsmål är synliga eller omnämns på plattformen, observera att innehållet endast är för informativt bruk och inte har godkänts av Förenta nationerna och speglar inte Förenta nationernas eller dess tjänstemäns och medlemmars åsikter.1.14 Ansvarsbegränsning och ansvarsbegränsning

Target Aid tillhandahåller via sin plattform, genom användning av en tredje part, en betallösning som gör att donatorn kan överföra medel till donationsmottagaren. Eventuella tvister mellan donatorn och donationsmottagaren påverkar inte Target Aid, dess anställda, ledning, ägare eller andra representanter.

Target Aid är inte ansvarigt för hur användaren använder de beställda tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje part för användarens tillämpning. Target Aid ansvarar inte för eventuella förändringar och tillägg som användaren gör i samband med användningen av de beställda tjänsterna. Vidare är Target Aid inte ansvarigt för skador som uppstår från publicerat innehåll och insamlingar som organiseras av användaren eller andra donationsmottagare för vilka användaren bedriver insamling via plattformen. Target Aid hålls skadeslöst för alla sådana skador.1.15 Tillämplig lag och forum

De allmänna villkoren omfattas av svensk lagstiftning. Tvister mellan användaren och Target Aid på grund av de allmänna villkoren ska avgöras i svensk domstol och, om lagen har obligatoriska bestämmelser om ett annat forum (eller ett annat forum framgår av ett officiellt beslut), i första hand av Stockholms tingsrätt.Användare, Donatorer och Peer to Peer-insamlare

1.1 Registrering
Genom att skapa ett konto på Target Aid som privatperson är användaren skyldig att följa anvisningarna som finns tillgängliga på webbplatsen. Kontot kan användas av dig som användare för att donera medel till Donationsmottagare som finns på plattformen, anmäla dig till evenemang, hjälpa till att främja ändamål, projekt, skapa berättelser eller starta en Peer to Peer-insamling.

För att använda webbplatsen och tjänsterna kommer användaren att behöva ett användarnamn och lösenord. Användaren intygar härmed att han/hon inte kommer att välja ett användarnamn som;

● Ger intrycket av att användaren är en annan person än sig själv.

● Använder någon annans varumärke, varumärke eller annan immateriell egendomsrätt.

● Target Aid kan uppfatta som stötande, olämpligt eller på annat sätt i konflikt med allmänna villkor och bestämmelser.

En användare får inte dela loggindetaljer. Flera användare som delar samma inloggningsuppgifter är inte tillåtet.

Target Aid förvärvar härmed rätten att identifiera dig med ditt användarnamn, vilket kan vara ett pseudonym. Användaren är skyldig att se till att användarnamnet och lösenordet inte hamnar i fel händer och är ansvarig för all aktivitet som sker i användarkontot - oavsett om det är användaren själv eller någon annan som vidtar de faktiska åtgärderna. Vid intrång eller otillbörlig användning av ditt konto är det din plikt att omedelbart meddela Target Aid. Target Aid är inte ansvarigt för eventuella skador som uppstår till följd av obehörig användning av ditt konto av en tredje part.

Användaren intygar att all information som han/hon är skyldig att tillhandahålla för att använda webbplatsen och tjänsterna är korrekt och sanningsenlig. Felaktig information som lämnas vid registrering av ett konto kan leda till att ditt konto suspenderas. Detsamma gäller om Target Aid har skäl att misstänka att den information som lämnas vid registrering av ett konto eller vid användning av webbplatsen och/eller tjänsterna är felaktig.1.2 Ej registrerade användare
En oregistrerad användare kan få tillgång till plattformen för att donera till Donationsmottagare som finns på plattformen, anmäla sig till evenemang, berättande, hjälpa till att främja ändamål och projekt.
Föreningar och Förbund

1.1 Definitioner
För Föreningar och Förbund tillhandahåller Target Aid ("Leverantören") digitala verktyg för marknadsföring och insamling genom elektroniska tjänster i form av Plattformen, Föreningsidan, Föreningsprofilen, Ändamålssidan, Insamlingswidgeten, E-postsignaturer och Vattenstämplar ("Tjänsterna"). Tjänsterna säljs av Föreningen och Förbundet ("Abonnenten") genom att underteckna ett prenumerationsavtal (”Avtal”) med Leverantören. Avtalet ger Abonnenten rätt att använda Tjänsterna i enlighet med avtalet och gäller för Leverantörens tillhandahållande av Tjänsterna till Abonnenten och för Abonnentens användning av Tjänsterna.1.2 Registrering
Abonnenter som vill använda Tjänsterna fullt ut måste vara registrerade och godkända av Leverantören och ha genomfört en finansiell validering som en Donationsmottagare. Abonnenten får inte använda Tjänsterna fullt ut förrän godkännande har skett. Godkännande sker genom att underteckna ett avtal och granska en finansiell validering som donator (Know Your Counterpart, Anti Money Laundring), vilket genomförs i samarbete med Pennybridge AB och Ping Payment AB.1.3 Tjänsterna
Inom ramen för Avtalet tillhandahåller Leverantören följande tjänster till Abonnenten: Föreningsprofilen samlar resultaten från alla ändamål för vilka Abonnenten bedriver insamling, både de självinitierade och de som initierats av andra Föreningar och Förbund som finns tillgängliga på Plattformen och som Abonnenten vill stödja. Om Abonnenten samtycker till möjligheten att använda fler Föreningsprofiler, till exempel en profil per lag ("Lagsida") eller sektion ("Sektionsprofil"), samlar varje enskild profil resultaten från de ändamål för vilka varje lag/sektion bedriver insamling;

Ändamålssidan är en digital plats där Abonnenten med text, bilder, videor, söktaggar beskriver ett specifikt ändamål för vilket de bedriver insamling. Här kan abonnenten också geografiskt lokalisera ändamålet på en digital världskarta; Insamlingswidgeten är integrerad på Abonnentens webbplats och gör där synliga specifika ändamål för vilka Abonnenten bedriver insamling; Vattenstämplar är digitala ikoner/bilder som kan användas i e-postsignaturer och på webbsidor för att driva trafik till Abonnentens Föreningsida, Föreningsprofil eller specifika Ändamålssidor.

Efter att en Förening eller Förbund har registrerat sitt intresse och godkänt Allmänna villkor och bestämmelser, inleds en digital uppstartsprocess på Target Aid-plattformen. En föreningsida och insamlingsprofil anpassad till Föreningen skapas, liksom de initiala ändamålen för insamling. Personen som registrerar Föreningen eller Förbundet erhåller kontoinformation och inloggningsuppgifter för Föreningens eller Förbundets administrativa sida och får därmed tillgång till beställda Tjänster. Inloggningsuppgifterna är endast giltiga för Abonnenten och får inte överföras. Vid användning av Tjänsterna accepterar och bekräftar Abonnenten att användningen sker i enlighet med avtalet samt i enlighet med övriga tillämpliga lagar och förordningar.1.4 Leverantörens Åtagande och Rättigheter

Inom ramen för Avtalet åtar sig Leverantören att;

● tillhandahålla de tjänster som beskrivs under Tjänsterna.

● säkerställa att donerade medel allokeras till Ändamålet och vidarebefordras från Donatorn till Abonnenten;

Leverantören förbehåller sig rätten att bestämma vilka Ändamål som godkänns och aktiveras på Plattformen samt vägra att tillhandahålla Abonnenten en donation i följande situationer:

● Om det finns anledning för Leverantören att anta att donationen strider mot detta avtal, lagar och förordningar;

● Om det finns anledning för Leverantören att anta att donationen inte kommer att användas i enlighet med Donatorns vilja.

Leverantören kan med omedelbar verkan stänga av Abonnenten från Plattformen och säga upp avtalet utan skyldighet att återbetala om Abonnenten:

● använder Tjänsterna på ett olämpligt sätt;

● på något sätt bryter mot avtalet;1.5 Abonnentens Åtagande

Vid registrering hos Leverantören och inom ramen för avtalet är Abonnenten skyldig att tillhandahålla följande information till Leverantören; föreningens eller förbundets juridiska namn, organisationsnummer, adress, bankkontouppgifter för betalning av donerade medel från Donatorer; namn, personnummer och kontaktuppgifter för föreningens/förbundets signaturer; Dokumentation som bevisar vem signaturerna är. Ett sådant dokument kan vara en eller flera av följande:

i. Protokoll från den ordinarie styrelsemötet eller årsstämman. i. Föreningens stadgar; Namn och kontaktuppgifter för dem som kommer att hantera kontot, ta emot transaktionsrapporter och redovisning.

Abonnenten åtar sig att på begäran från Pennybridge AB och/eller Ping Payment AB lämna kompletterande information om Abonnentens verksamhet och representanter, för att uppfylla regelverkets krav på kundkännedom i Pennybridge AB:s och/eller Ping Payment AB:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Efter genomförd och godkänd registrering åtar sig Abonnenten att:

● använda Tjänsterna på det sätt de är avsedda att användas för,

● marknadsföra Abonnentens självinitierade Ändamål genom de kanaler genom vilka Abonnenten vanligtvis kommunicerar med sina olika intressentgrupper inom/utanför verksamheten;

● se till att inloggningsuppgifterna till kontot hanteras på ett säkert sätt för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till kontot.

● se till att den information de tillhandahåller Leverantören är aktuell och korrekt. Leverantören ansvarar inte för fel på grund av felaktig information som lämnats till Leverantören;

● se till att mottagna donationer hanteras så långt det är möjligt i enlighet med Donatorns önskemål.

● omedelbart meddela Leverantören vid eventuella misstänkta fel; Om Leverantören felaktigt vidarebefordrade ett belopp till Abonnenten, återbetala omedelbart beloppet till Leverantören. Leverantören ska hålla Abonnenten skadeslös för direkta kostnader som sådana felaktigt vidarebefordrade belopp kan ge upphov till i den mån felets orsak kan anses ha varit inom Leverantörens kontroll.

 

 

Non-Governmental Organizations (NGO)

1.1 Registrering

NGO:er som önskar använda plattformen måste registrera sig hos Target Aid. NGO:n får inte använda plattformen förrän registreringen har godkänts av Target Aid. För att NGO:ns registrering ska godkännas måste den genomgå en kontroll- och efterlevnadsprocess, som hanteras av underleverantörer till Target Aid, Pennybridge AB och Ping Payment AB, och kommer att genomföra en granskning av NGO:n samt tillhandahålla betalningslösningen, hantera betalningsflöden och utföra finansiell validering. Vid registrering hos Target Aid, och inom ramen för avtalet, är NGO:n skyldig att tillhandahålla följande information; NGO:ns juridiska namn, organisationsnummer, adress, NGO:ns bankkontouppgifter för betalning av donationsmedel, Namn, personnummer och kontaktuppgifter för NGO:ns firmatecknare; Dokumentation som styrker vem firmatecknaren är. Sådan dokumentation kan vara en eller flera av följande; Protokoll från den stadgeenliga styrelse- eller årsstämman; Registreringsbevis från länsstyrelsen; Stadgar; Namn och kontaktuppgifter för administratörer som kommer att hantera kontot; Relevant e-postadress för transaktionsrapporter.

Vid undertalandet av detta avtal åtar sig NGO:n att, på begäran av Pennybridge AB och / eller Ping Payment AB, tillhandahålla ytterligare information om NGO:ns verksamhet och representanter, för att uppfylla regleringskraven för kundkännedom i Pennybridge AB:s och / eller Ping Payment AB:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.1.2 Tjänster
Plattformen ger NGO:n möjlighet att globalt marknadsföra sina aktiviteter, evenemang, projekt och insamlingskampanjer ("Orsaker") till vilka företag och individer ("Donatorer") kan donera pengar;

NGO-sidan är en digital plats synlig på plattformen där NGO:n med text, bilder, video, söktaggar beskriver sina aktiviteter och listar Orsaker till vilka företag och individer ("Donatorer") kan donera. Orsakssidan är en digital plats där NGO:n med text, bilder, video, söktaggar beskriver en specifik Orsak för vilken de genomför insamlingar. Här kan NGO:n även placera ut Orsaken geografiskt på en digital världskarta. Betalningslösningen är integrerad på NGO-sidan och Orsakssidan möjliggör att Donatorer kan donera pengar till NGO:n och dess projekt som publiceras på plattformen.1.3 Engagemang och rättigheter för Target Aid
Leverantören åtar sig att tillhandahålla; en betalningslösning som säkerställer att donationer vidarebefordras från Donatorer till NGO:n och dess angivna projekt och kampanjer; ett onlinekonto på plattformen (”Kontot”), från vilket NGO:n kommer att kunna följa sina insamlingskampanjer, kommunicera med donatorer och genomföra insamlingar;

Att tillhandahålla relevanta statistik på Kontot som syftar till att möjliggöra för NGO:n att övervaka pågående och avslutade insamlingskampanjer; tillsammans med NGO:n, främja och kommunicera projekt i gemensamma nätverk, på nätverksmöten och genom nyhetsbrev.

Leverantören förbehåller sig rätten att avgöra vilka Orsaker som kommer att godkännas och aktiveras på plattformen samt vägra att tillhandahålla NGO:n en donation i följande situationer:

● Om det finns anledning för Leverantören att anta att donationen bryter mot Allmänna villkor och andra tillämpliga lagar och förordningar;

● Om det finns anledning för Leverantören att anta att donationen inte kommer att användas i enlighet med Donators vilja.

Leverantören förbehåller sig rätten att omedelbart stänga ner NGO:n från plattformen och säga upp avtalet utan skyldighet att återbetala abonnemangsavgiften om NGO:n:

● använder plattformen på ett otillbörligt sätt;

● på något sätt bryter mot avtalet;

● går i likvidation eller kan antas vara insolvent.

Target Aid är inte ansvarig för att återbetala donationer till Donatorn. Begäran om återbetalning från Donatorn, oavsett skäl för det, kommer endast att vidarebefordras till NGO:n.

Belopp som felaktigt vidarebefordrats av Target Aid ska återbetalas till Target Aid snarast av NGO:n. Target Aid ska skadestånga NGO:n för direkta kostnader som sådana felaktigt vidarebefordrade belopp kan ge upphov till, i den mån orsaken till detta fel kan anses vara inom Target Aids kontroll. NGO:n är skyldig att hålla sig informerad om information om relevant vidarebefordran av donationer. Mottagare av donationer är också skyldiga att snarast meddela Target Aid om misstänkt fel.1.4 Engagemang och rättigheter för NGO:n

Inom ramen för avtalet åtar sig NGO:n att efter godkänd registrering; säkerställa att tillämpliga lagar och förordningar följs; säkerställa att inloggningsuppgifterna till Kontot hanteras på ett säkert sätt för att säkerställa att ingen obehörig person har åtkomst till Kontot; se till att den information de tillhandahåller till Target Aid är aktuell och korrekt. Target Aid är inte ansvarig för fel på grund av felaktig information som tillhandahålls av Target Aid; säkerställa att mottagna donationer hanteras så långt det är möjligt i enlighet med Donators önskemål och att de erhållna medlen används för det specifika projekt som Donatorn avser sin donation att användas för.Företag

1.1 Registrering

Vid registrering av ett konto kan företag och företag använda de anpassade verktyg och lösningar som tillhandahålls av Target Aid för att visualisera och kommunicera sitt sociala hållbarhetsåtagande och resultat.1.2 Tjänster
Leverantören tillhandahåller följande tjänster till prenumeranten; En Effektprofil som möjliggör för prenumeranten att göra insatser och resultat synliga baserat på specifika åtaganden och kategorisera insatser baserat på uppsatta mål. En digital insamlingswidget för prenumeranten att skapa insamlingar kopplade till företaget både internt och externt, samt följa resultat och dela i olika medier. En Vattenstämpel, Target Aid-ikonen placerad på företagets webbplats som länkar till Effektprofilen. En E-postsignatur som möjliggör för prenumeranten att sprida sitt budskap via vår e-postsignatur, länkar direkt till företagets effektprofil eller widget.

Leverans sker genom att prenumeranten får en aktiveringslänk med inloggningsinformation till Target Aid och får därmed tillgång till beställda tjänster. Inloggningsuppgifterna gäller endast för prenumeranten och får inte överföras. Det är inte tillåtet med flera användare som delar samma inloggning.1.3 Kontraktsperiod och uppsägning

Kontraktet löper årligen och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Prenumerationen på tillagda moduler och funktioner förlängs automatiskt med den valda prenumerationsperioden vid utebliven uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen senast en (1) månad före kontraktsperiodens slut.
Senast ändrad: April 2024