Target Aid – Etisk kod

Webbplatsen och plattformen hos Target Aid är utvecklad med avsikten att underlätta kommunikation och visualisering av Corporate Responsibility utifrån de tre pelarna för hållbarhet - social, miljömässig och ekonomisk. Det är också utvecklat i syfte att underlätta insamling för NGOs, föreningar och individer. För det ändamålet strävar vi efter att upprätthålla en stark etisk standard och uppmanar alla användare av våra digitala verktyg, plattform och webbplats att göra detsamma.

Vi ber därför att de:

 • Utövar sitt yrke med integritet, ärlighet, sanningsenlighet och iakttagande av att bibehålla
  allmänhetens förtroende;
 • Agerar enligt mål och visioner för sina organisationer, yrken, kunder och samveten;
 • Visar omtanke för individers välbefinnande och de som påverkas av deras handlingar;
 • Värderar integriteten och valfriheten hos alla de som berörs av deras handlingar;
 • Främjar kulturell mångfald och pluralistiska värderingar och behandlar alla människor med värdighet och respekt;
 • Följer alla tillämpliga lagar och förordningar, i andemeningen såväl som bokstavligen;
 • Förespråkar att alla tillämpliga lagar och förordningar följs inom sina organisationer
 • Undviker minsta tillstymmelse av brott eller tjänstefel;
 • Uppmuntrar kollegor att ta till sig och tillämpa dessa etiska principer och standards;

  I alla scenarier som involverar donationer och interaktioner med insamlingar, är allmänhetens
  förtroende och transparens av yttersta vikt. Vi ber därför användare av våra verktyg, webbplats
  och plattform att:
 • Inte ägna sig åt aktiviteter som skadar medlemmarnas organisationer, klienter eller verksamhet
  eller medvetet är upphov till en verksamhets vanrykte.
 • Inte engagera sig i aktiviteter som strider mot deras förtroendemässiga, etiska och juridiska skyldigheter gentemot deras organisationer, klienter eller yrkesgrupper.
 • Effektivt avslöja alla potentiella och faktiska intressekonflikter; ett sådant avslöjande utesluter eller antyder inte etiska oegentligheter.
 • Inte utnyttja någon relation med en givare, prospekt, volontär, kund eller anställd.
 • Följa alla tillämpliga lokala, statliga, provinsiella och federala civila och straffrättsliga lagar.
 • Erkänna sina individuella gränser för yrkeskompetens.
 • Presentera och tillhandahålla produkter och/eller tjänster ärligt och utan vilseledande uppgifter.
 • Aldrig medvetet inkräkta på andra parters immateriella rättigheter.
 • Aldrig osant förringa konkurrenter.

Därför ber vi särskilt NGOs och föreningar att:

 • Säkerställa att allt marknadsförings- och kommunikationsmaterial är korrekt och sanningsenligt återspeglar organisationens uppdrag och användning av efterfrågade medel.
 • Säkerställa att bidrag används i enlighet med vad som anges i organisations-/föreningsprofilen och projekten.
 • Säkerställa korrekt förvaltning av alla intäktskällor.
 • få skriftligt medgivande från Target Aid innan man väsentligt ändrar ett projekts ursprungliga
  syfte.


Dessutom ska användare av våra verktyg, webbplats och plattform:

 • Inte avslöja privilegierad eller konfidentiell information till obehöriga.
 • Förstå att all information om givare och potentiella kunder som skapats av eller på uppdrag av
  en organisation eller förening är den organisationens eller föreningens egendom.
 • Ge givare, organisation och förening möjlighet att få sina namn borttagna från hemsidor, dokument eller annat material om de så önskar.

  /Teamet på Target Aid