70 barn har redan fått hjälp med sina problem

Lille Hans
lille-hans-rav.jpg

Lille Hans är en insamlingsstiftelse som funnits sen 1996 och vars målsättning är att göra det möjligt för barn och tonåringar i åldern 0–18 år med svår och långvarig psykisk och psykosocial problematik att få en genomgripande psykoterapeutisk behandling, vilken även inkluderar stöd till föräldrar.

Lille Hans lämnar ekonomiskt bistånd som gör det möjligt för familjer som saknar ekonomiska förutsättningar att själva bekosta en kvalificerad psykologisk behandling. Behandlingsmetoden som stiftelsen ger bidrag till är psykoanalys, vilket kan beskrivas som en intensiv psykoterapeutisk behandling. I Sverige erbjuds denna enbart i privat regi.

Psykoanalys för barn och ungdomar innebär en tät kontinuerlig kontakt som pågår under lång tid med en psykoanalytiker. De barn och ungdomar som söker denna hjälp har i regel tagit del av ett flertal olika insatser inom såväl barn och ungdomspsykiatrin som socialtjänsten.

Inom BUP – Barn och Ungdoms Psykiatrin (Landstinget) – erbjuds barn och unga inte långvarig psykoterapeutisk behandling. Vården är främst inriktad mot att utföra psykiatriska och neuropsykiatriska utredningar, fastställa diagnos, erbjuda medicinering samt även ge korta symptominriktade punktinsatser. Då så bedöms erbjuds samtal högst var 14:e dag och oftast en kortare period. Där finns inte resurser till någon genomgripande behandling.

Inom socialtjänsten kan barn och ungdomar som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service) erbjudas stödinsatser som ex. ledsagare, LSS- boende, boendestöd och daglig verksamhet.

Inom kommunen kan socialtjänstens bifalla vård och behandling på institution för barn och ungdomar utifrån myndighetsutövning inom ramen för LVU. För barn ungdomar med svår psykisk och social problematik som inte tar sig uttryck via kraftfullt utagerande antisocialt alternativt kriminellt beteende, utan som mer visar sig i ett psykiskt lidande och undvikande av sociala kontakter, social isolering, hemmasittande, depression och ångest, erbjuds ingen behandling inom ramen för socialtjänstens försorg.

Barn och ungdomar med psykiska problem hänvisas idag i stor utsträckning till ”första linjen” på vårdcentralen. Det handlar då om läkarbedömning och frågeställning om eventuell medicinering samt möjlighet till ca 10–15 samtal med psykolog.

För barn och ungdomar i behov av långvarig, genomgripande och djupgående behandling är alternativet att anlita en privatpraktiserande legitimerad psykoterapeut/psykoanalytiker. med ett arvode motsvarande ca 800–1000 kronor per session och i vissa fall upp till 1200 kronor.

För familjer med god ekonomi möter detta inget hinder, och föräldrar anlitar idag privatpraktiserande psykoterapeuter, psykoanalytiker och psykologer i allt högre utsträckning när deras barn inte mår bra.

Behovet och efterfrågan av psykologiskt stöd och behandling för barn och unga har under senare år ökat enormt i takt med att den psykiska hälsan generellt sätt allvarligt försämrats.

Insamlingsstiftelsen Lille Hans vill möjliggöra att barn och ungdomar som har behov av en långvarig, genomgripande och djupgående behandling, som syftar till att psykologiska och känslomässiga utvecklingshinder genomarbetas och övervinnas, skall kunna erbjudas en psykoanalytisk behandling, även om deras föräldrar saknar ekonomiska möjligheter.

Psykoanalys för barn och ungdom innebär utöver den psykologiska behandlingen både trygghet och pedagogisk vägledning – via modellinlärning – till ett eget omhändertagande av känslor, tankar och impulser. Detta skapar på lång sikt förutsättningar för en mognadsprocess mot ett vuxenblivande med förmåga till eget ansvarstagande och självständighet.

Exempel på symptom hos de barn och ungdomar som har god hjälp av psykoanalys är aggressionsutbrott, ångest, nedstämdhet, allvarliga relationsproblem, tvångstankar och eller tvångshandlingar, fobier, depression, självmordstankar, olika former av självskadebeteendet till exempel ätstörningar, social isolering.

Även barn som är impulsdrivna och har koncentrationssvårigheter, symptom som kan ge en neuropsykiatrisk diagnos, kan ha hjälp av en psykoanalytisk behandling, då självkänslan ofta kommit att bli negativt påverkad.

Depressioner är även vanliga i samband med neuropsykiatriska problem. Dessa symptom leder till svårigheter med inlärning, skolgång, kamratrelationer, social isolering/hemmasittande och skapar konflikter inom familjesystemet med negativa konsekvenser för föräldrar och syskon. Aktuell forskning visar också att ungdomar med låg impulskontroll, koncentrationssvårigheter, funktionsnedsättning och ångest befinner sig i riskzonen för missbruk, havererad skolgång och kriminalitet.

Många föräldrar drabbas i hög utsträckning av utmattningsreaktioner och svårigheter i äktenskapet då barnets psykiska ohälsa skapar stor oro och ångest, vilket inte sällan leder till sjukskrivningar och ansträngda relationer på arbetsplatsen.

När ett barn påbörjar en psykoanalys erbjuds också föräldrarna stöd i form av en egen samtalskontakt med en kollega till barnets analytiker. Psykoanalysens värde finns dokumenterat i flera forskningsrapporter. Där har man bland annat kommit fram till att ju längre tid och ju oftare barn med grava psykiska störningar får träffa sin behandlare, desto bättre blir resultaten. Detta märks framför allt vid uppföljningar på längre sikt. Man har också funnit att en genomförd psykoanalys ofta gör patienterna bättre rustade att möta kriser och svårigheter senare i livet.

För att föräldrar ska kunna få bidrag från vår stiftelse måste barnet eller ungdomen ha bedömts som motiverad och lämplig för psykoanalys av en barn/ungdomspsykoanalytiker som därefter är beredd att ta emot barnet/ungdomen i behandling.

Aktuell psykoanalytiker är behörig och alltid medlem i Svenska Psykoanalytiska föreningen som i sin tur är medlem i den internationella föreningen, IPA, som bevakar att kvalitén i utbildningen till barn- och ungdomspsykoanalytiker upprätthålls.

Ställningstagandet till bidraget görs i Stiftelsens styrelse.

Sen stiftelsen startade 1996 har närmare 70 barn fått hjälp att komma till rätta med sina problem.