Om oss

Nordens Ark
banner-var-djur.jpg (3)

Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att bevara utrotningshotade djur och ge dem en framtid. Världens biologiska mångfald utarmas i allt snabbare takt. Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs. Nordens Arks syfte är att rädda utrotningshotade djur och arbetet är lika viktigt i dag som när stiftelsen startade för 30 år sedan.

Avelsarbete, forskning och utbildning bedrivs på Åby säteri i Bohuslän. Den zoologiska parken är öppen för besökare året runt. En stor del av verksamheten är förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands. Stiftelsen Nordens Arks vision är att hotade arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras. Stiftelsens verksamhet ska gynna den biologiska mångfalden genom:

· avel och uppfödning, utsättning av djur i deras naturliga miljöer när så är möjligt samt aktiva insatser i fält

· forskning och studier av djuren på anläggningen och på så sätt bidra till en ökad kunskap om djur och främja arternas överlevnadsmöjligheter

· att användas som en utbildningsresurs på olika nivåer som grundskola, gymnasium, högskola och universitet

· att vara tillgänglig för allmänheten och genom det öka intresset och kunskapen om vikten av biologisk mångfald och naturvårdsarbete

Nordens Arks mål är att skapa de förutsättningar som krävs för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda. Avel och uppfödningsverksamheten är en central och viktig del av vårt bevarandearbete. Genom åren har Nordens Ark byggt upp en unik kunskap avseende uppfödning av hotade arter för återutsättning i det vilda. För utsättning i det vilda föder Nordens Ark upp en rad utrotningshotade arter bland annat vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda, större ekbock och bredbandad ekbarkbock.

En allt viktigare del i Nordens Arks verksamhet är bevarandearbete direkt i artens livsmiljö. Arbetet kan bestå av faunaskydd, restaurering av livsmiljöer, ge resurser för övervakning av populationer samt utveckling av metoder för populationsuppskattning och utbildningsinsatser för ökad medvetenhet och förståelse hos lokalbefolkningen. Nordens Ark arbetar bland annat med att bevara snöleoparder i Mongoliet, amurtiger i ryska Fjärran östern och röd panda i Nepal.

11/16/2021 2:11:27 PM.png