Om oss

nxtME
logo_650x650.png (2)

nxtME är en ideell förening för de som är eller varit utsatta för incest, sexuella övergrepp i nära relation, samt de som genom sin profession och sitt arbete kommer i kontakt med dessa utsatta.

Syftet med organisationen är att fortsätta vara det stöd och den hjälp för våldutsatta som i övrigt saknas i samhället. Vi vill öka kompetensen, förståelsen och minska rädslan och ta bort skammen kring incest genom att erbjuda kostnadsfri hjälp och stöd till utsatta samt utbildning i ämnet. nxtME verkar också opinionsbildande för att förebygga att incest förekommer.

Vår verksamhet som avses i denna ansökan har tre delar:

-Stöd, vi erbjuder kostnadsfritt stöd och hjälp till de som är eller varit utsatta för incest. Vår målgrupp är alla utsatta från 13 år och uppåt.

-Utbildning, vi föreläser, undervisar och höjer kompetensen hos den profession som möter utsatta i sitt arbete men även till elever, universitet och allmänheten.

- Opinion, Vi bryter tabun kring incest och arbetar med att skapa opinion så att medvetenheten om ämnet ökar, genom att få folk att prata om problemet vill vi verka förebyggande för att få incest att
upphöra.

Ingen som varit utsatt ska behöva skämmas över sin bakgrund eller känna rädsla för det de varit med om. Vi arbetar med att hjälpa utsatta gå från offer till att bli överlevare och trots sin bakgrund finna mål och mening med sitt liv.

Vi vill tidigt ge incestutsatta tillgång till den hjälp de har rätt till så fler återfår
livsglädje och återgår till arbete och bort från sjukskrivningar och depression. Vi vill att incestdrabbade hittar tillbaka till sitt människovärde, ingen som varit utsatt för incest eller någon som kommer i kontakt med dessa utsatta ska vara okunnig, känna osäkerhet, rädsla eller skam inför begreppet.
Alla som är eller varit utsatta för incest ska erbjudas det stöd och den hjälp
de har rätt till så att de snabbt kan återgå till en väl fungerande vardag och
börja arbeta istället för att vara hel eller deltidssjukskrivna, något som
tyvärr oftast är fallet idag.