Om oss

Våra Barn
Våra barn bild 3.jpeg (3)

Sedan starten 2011 har vår ambition varit att inspirera, motivera och lära ungdomar i utsatta områden att bli självständiga, starka individer med en trygg och hållbar framtid. Därför ser stiftelsen Våra Barn till att föräldralösa barn får möjlighet att studera, ha egen inkomst och egen bostad för att på så sätt få tillgång till sina fulla potential.

Barn och ungdomar som bor på barnhem är den mest utsatta gruppen efter kriget i Bosnien Hercegovina.

Våra Barn kämpar för att föräldralösa barn samt barn med funktionsnedsättning ska få en så bra framtid som möjligt.
Vi fokuserar främst på utsatta barn och ungdomar i Bosnien och Hercegovina och finns i tre regioner, Storbritannien, Sverige och Bosnien och Hercegovina.

Våra Barns långsiktiga vision är att barnhemsbarn och barn med funktionsnedsättning ska leva på samma villkor som alla andra i samhället. Vi ser till att skapa förutsättningarna så att alla, oavsett hinder, kan leva ett liv fritt från diskriminering.

Genom olika utbildningsinsatser samt projekt med inriktning på entreprenörskap och självhjälp så skapar vi bättre förutsättningar för barn och ungdomars framtid.

Genom att höja kunskapen och rösten om individer som växt upp på barnhem och institutioner förmedlar vi större förståelse för denna samhällsgrupp. Vi jobbar aktivt med detta i form utav närvaro på plats där det finns behov för stöd och hjälp.

Vi utgår ifrån FNs Barnkonvention och jobbar aktivt utifrån att:

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Inget barn får diskrimineras.

  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

  • Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  • Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

  • Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.

  • Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Med kunskaper från Sverige och övriga länder, där barn och ungdomars rättigheter tas på största allvar, vill vi öppna för dialog mellan Bosnien för att möjliggöra liknande förutsättningar för barn och unga i Balkan-regionen. Med rätt resurser, projekt och program kan civilsamhället utvecklas och inkludera alla barn oavsett bakgrund.

11/16/2021 2:06:04 PM.png