771 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten

WaterAid Sverige
Skärmavbild 2021-11-18 kl. 12.01.53.png (1)

Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. Trots det saknar 771 miljoner människor tillgång till rent vatten, vilket innebär ungefär var tionde människa på jorden.

Det leder till att män­niskor tvin­gas dricka smut­sigt vat­ten, nå­got som är före­nat med livs­fara. Många sjuk­do­mar sprids genom smut­sigt vat­ten, ex­em­pelvis di­arré som är den näst van­li­gaste död­sor­saken i världen för barn. Varje dag dör runt 800 barn un­der fem års ålder av sjuk­do­mar som de har drab­bats av på grund av smut­sigt vat­ten, dålig san­itet och bri­s­tande hy­gien.

Till­gång till rent vat­ten är grundläg­gande för alla samhällen, och brist på rent vat­ten får kon­sekvenser inom många om­rå­den. Ofta är det kvin­nor och barn som drab­bas hår­dast. På många håll i världen är det kvin­nors och flick­ors ans­var att hitta och hämta vat­ten. Det in­nebär ofta långa van­dringar varje dag där de måste bära tunga vat­ten­dunkar i svår ter­räng. Att hämta vat­ten tar så my­cket tid och kraft att flickor mis­sar vik­tig skoltid och kvin­nor har svårt att jobba eller vara ak­tiva i samhäl­let.  

Till­gång till rent vat­ten är helt avgörande för en fungerande sjukvård. Trots det sak­nar många sjukvårdsin­rät­tningar (sjukhus, häl­sok­liniker, vård­cen­traler) i låginkom­stlän­der rent vat­ten. Utan rent vat­ten riskerar pa­tien­ter att drab­bas av in­fek­tioner, sjukhusen är svåra att städa och sjukvårdsper­sonal kan inte tvätta hän­derna mel­lan pa­tien­ter.

Bris­ten på rent vat­ten påverkar in­di­viders liv och samhäl­lens utveck­ling. Rent vat­ten är helt grundläg­gande för ekonomisk utveck­ling, sjukvård, ut­bild­ning, kvin­nors rät­tigheter och män­niskors hälsa.