Om oss

WaterAid Sverige
Soc1.jpg (4)

WaterAids vision är en värld där alla människor överallt har rent vatten, toaletter och hygien.
Genom att stödja WaterAid räddar du liv genom att bidra till att fler människor i världen får rent vatten och toaletter.

Sedan WaterAid bildades har vi nått över 26 miljoner människor med rent vatten. Men trots det saknar 844 miljoner människor i världen fortfarande rent vatten - vilket får fruktansvärda konsekvenser. Varje dag dör 800 barn i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten.

Hjälp oss förhindra denna dagliga katastrof genom att stödja en insamling. Välj nedan hur just du vill hjälpa.

11/16/2021 1:57:06 PM.png

I många samhällen är det flickor och kvin­nor som ans­varar för att hämta vat­ten. Runt om i världen äg­nar flickor och kvin­nor 152 miljoner tim­mar åt att hämta vat­ten, varje dag. Men när det finns rent vat­tnet i en när­belä­gen vat­tenkälla, frigörs tid som de istäl­let kan an­vända till att skratta, leka och ut­bilda sig.

11/16/2021 1:57:10 PM.png

Det är enkelt men sant - rent vat­ten räd­dar liv. Rent vat­ten hjälper små barn att klara sig genom livets mest kri­tiska pe­riod – de första fem åren, rent vat­ten ger mam­mor de bästa förut­sät­tningarna att över­l­eva sina för­loss­ningar och det ger alla män­niskor en bät­tre chans att und­vika vat­ten­burna sjuk­do­mar som ty­fus och di­arré.