Hållbarhet inom investeringsrådgivning

Erik Penser Bank AB
flower-in-hands.jpg

På Erik Penser Bank tar vi hänsyn till hållbarhetsrelaterade risker inom ramen för
vår investeringsrådgivning.

En hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ påverkan på investeringens värde.

Det innebär att vi vid urvalet av investeringar i vårt rådgivningsutbud tar hänsyn till exponering i kontroversiella branscher och exkluderar dessa, i linje med bankens övergripande hållbarhetspolicy.

I praktiken innebär det ingen exponering till kontroversiella vapen och krigsmateriel eller investeringar som bryter mot internationella normer och konventioner, och en begränsad exponering till exempelvis tobak, alkohol, gambling, pornografi och fossila bränslen.

Som en del i vårt arbete med att förstå våra kunders behov, inhämtar vi information
om hållbarhetspreferenser. Det görs genom att inom ramen för lämplighetsbedömningen ställa frågor till kunden kring hållbarhetsambitionen i sina investeringar.

Det kan både handla om att kunden vill att investeringarna ska undvika en negativ påverkan på miljön eller sociala frågor, och att kunden vill att investeringarna ska ha en positiv påverkan på dessa. Med underlaget gör rådgivaren en samlad bedömning av kundens olika preferenser inom hållbarhet kopplade till investeringen.

Erik Penser Bank arbetar aktivt med att kunna härleda kundens hållbarhetspreferenser med finansiella produkter i erbjudandet. Processen för hur vi integrerar hållbarhet inom ramen för vår investeringsrådgivning kommer att utvecklas i takt med att företag och finansiella aktörer redovisar mer fullständig hållbarhetsdata, en ökad kunskap kring hållbara investeringar och ett större utbud av hållbara finansiella produkter.