Agenda 2030

Friends
Skärmavbild 2021-11-18 kl. 11.55.20.png

Agenda 2030 är en global agenda för hur världen ska agera för att skapa hållbar utveckling. Den består av 17 mål och 169 delmål, som omfattar sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor.

Agenda 2030 bygger på en grundläggande princip att ingen ska lämnas utanför och belyser vikten av att minska ojämlikheter och att bekämpa diskriminering. Det innebär också att de mest utsattas behov ska lyftas fram.

I barnkonventionens artikel 19, slår FN fast att mobbning är en allvarlig form av våld mot barn och att barn har rätt till ett liv helt utan våld. Delmål 16.2 i Agenda 2030 är ett väldigt ambitiöst mål, men är enligt oss på Friends det enda rimliga; att alla former av våld mot barn ska upphöra före 2030.

Ett viktigt verktyg för att skapa hållbar utveckling är barns inflytande. I Sverige lever cirka 2 miljoner personer under 18. Det är en stor grupp i behov av stöd och skydd av vuxenvärlden. Det är också en mycket kompetent och handlingskraftig grupp som har rätt att bli lyssnad på och att ha inflytande i samhället de lever i. Artikel 12 i barnkonventionen beskriver att barn och unga är experter i sina egna liv och om de ska ha verkligt inflytande måste de involveras i alla frågor som rör dem.

Friends arbetar varje dag tillsammans med skolor, förskolor, idrottsföreningar och vårdnadshavare som vill ha kunskap, råd och stöd för att utveckla arbetet mot mobbning, våld och kränkningar. Vi driver forsknings- och utvecklingsprojekt och ser till att mobbningsfrågan tas på allvar bland beslutsfattare. Vi skapar nätverk och mötesplatser där barn, föräldrar, lärare och forskare samlas runt frågan om hur mobbning ska stoppas och förebyggas.

Varje slag, verbal nedvärdering eller exkludering är ett brott mot barns grundläggande rättigheter. Friends vill att alla vuxna ska agera för barnets bästa och säkerställa att varje ung person får sina rättigheter tillgodosedda. Först då kan vi skapa en värld utan mobbning där ingen lämnas utanför.