Vad Hopajola har bidragit till

Hopajola
_DSC0636.JPG

Ända sen Hopajola bildades år 1994 har man samlat in pengar för att kunna bidra till skydd och vård av värdefulla naturområden i Örebro län. Hopajola samarbetar med flera ideella organisationer, kommuner och myndigheter för att få ut bästa möjliga naturvårdsnytta.

Som förening och organisation kan man söka pengar från Hopajola för olika naturvårdsinsatser. Hopajola har bl a bidragit till bildandet av naturreservat, inventeringar, restaureringar, artbevarande insatser, barnverksamhet, tillgänglighetsarbete, integrationsprojekt, guideutbildningar m m. Vi har under 2023 gett bidrag åt över 260 projekt. Bland de första projekten Hopajola gick in och finansierade var en handläggartjänst för naturvårdsfrågor på Länsstyrelsen i Örebro samt Kindlaområdet.

Samtliga projekt:

Askersund kommun
Projekt Utter, Pilgrimsfalk, Havsörn, Fagertärns röda näckrosor, 1996
Harge Uddar, instängsling, 2000
Dovra sjöar – utvidning naturreservat, 2001
Dovra sjöar, informationsstuga, p-plats, infotavla m m, 2003
Stadsparken, Väderkvarnsbacken, 2004
Karta Snårsjön, Åsbro, 2015

Degerfors kommun
Ölsbodakärret, nytt dammbord, 1996
Ölsbodakärret, våtmarksprojekt, 1996
Naturinventering, 1998
Våtmarksområde Ölsboda, 2000
Fikaskydd vid Gryten, 2010
Naturvårdsprogram Degerfors kommun, 2019
Utveckling av Fasaskogen, 2022

Hallsberg kommun
Broby äng, 1995
Oxaryggen, inköp av område, 1995
Naturinventering, 2000
Nalavibergs ekäng, 2001
Kårstahult, 2005
Ersholmen, 2005
Skogsfestivalen, 2010
Naturstig Hjärtasjön, 2016
Naturstig Hjortkvarnsån, 2016
Hjärta och jordfestivalen, 2017
Mångfaldens landskap runt Vibysjön, 2019
Skogsfestivalen i Haddebo, 2021
Artrika vägkanter runt Tisaren, 2021

Hällefors kommun
Kindlaprojektet, 1994
Kindlaområdet, markförvärv, 1995
Murstensdalen, inventering, 1995
Kindlaområdet, markförvärv, 1996
Murstensdalen, skogsinventering, 1996
Markförvärv udde i Svartälvens dalgång, samt gransumpskog längs Trösälven, 1996
Hällefors kommun, fördjupad naturinventering, 1996
Restaurering strandängar och fågellokaler Vid Grythytteviken, 1997
Kindlaområdet, ytterligare medel, 1997
Mottagarservice, information Kindlaområdet, 1999
Hällefors kommun, naturinventering etapp 2, 1999
Naturreservat Kindla, etapp 3, 2000
Hällefors kommun naturinventering etapp 3, 2000
Murstensdalen, besök/information, 2001
Mottagarservice Saxhyttan, 2004
Fågelholkar, Hällefors Ornitologiska förening, 2011
Hällefors Ornitologiska förening, 2014
Inventering, Sävenfors Vattenbrukskola, 2015
Karta Silverleden, 2015
Visitors center Södra Hyttan, 2017
Ätbara förskolegårdar, Hällefors kommun, 2019
Handikappanpassad plattform i Grythytteviken, 2019
Restaureringsprojekt för backsvala, 2020
Fladdermus-projekt i Södra Hyttan, 2021

Karlskoga kommun
Inventering av Trösälvens dalgång/Lokadalen, 1996
Fortsatt naturinventering, Lokadalen/Trösälven, 1996
Naturvårdsinventering, Karlskoga kommun, 1997
Rekreations- och naturskog, Bråten Karlskoga, 2000
Faunainventering Kedjan, 2001
Fuxboudden, 2001
Mottagarservice Torkesvikens naturreservat, 2002
Fuxboudden, naturreservat, 2002
Markinköp Fuxboudden, 2003
Naturreservat Råhöjden, Naturvårdsverket, 2009
Inventering Villingsbergs skjutfält, 2017
Markinköp Fuxboudden, 2019
Naturstig Hägnan-området, 2020

Kumla kommun
Inventering, planering naturreservat Gränby Kvarn, 1997
Iordningsställande naturreservat Björka Lertag, 1997
Renovering dammbord vid Björka Lertag, 2002
Torn/infotavla Björka Lertag, Kumla biologiska förening, 2002
Inventering fiskarter Puttlabäcken m fl i Kumla kommun, 2003
Björka Lertag, fräsning botten, 2003
Viaskogen, 2004
Vissberga Lertag, 2004
Hult, 2005
Fågeltorn vid sjön Igeln, 2007
Fågeltorn vid sjön Igeln, 2008
Kikare, naturskolan i Kumla, 2011
Björka lertag, 2008
Hällekistan naturreservat i Kumla, 2009
Rovdjursstig i Kumla, 2015
Våtmark vid Lugnet, Kvarntorp, 2018

Laxå kommun
S:a Åsmossen/Gryten mottagarservice naturreservat, 1999
Naturreservat Vargavidderna, etapp 2, 2000
Lillängen, 2005
Flytt av Tivedsstugan, 2015
Naturguide Laxå, stödköp av böcker, 2015
Buffertzon Tiveden, 2016
Våtmark Hammarsjön, 2018

Lekeberg kommun
Trystorps ekäng, 1995
Klunkhytte Skans, för att trygga tillkomsten av nytt och utvidgat naturreservat, 1996
Sixtorp, iordningsställande groddammar, 1997
Markförvärv, jättelaven naturområde intill Lekhyttan, 1998
Naturinventering, 1998
Sixtorps friluftsområde naturreservat, 2002
Groddammarna i Fjugesta, Västernärkes naturskyddsförening 2002
Hälshyttan/Gammelhyttan biotopskydd, 2003
Sixtorps friluftsgård förvärv, 2003
Ekåsen/Mårsätter mottagarservice, 2003
Groddammar, 2004
Sixtorp, 2005
Naturstudier i Sixtorp, 2007
Utrustning till Naturskolan i Sixtorp, NF Västernärke, 2010
Pilgrimsfalksprojektet, 2013
Pilgrimsled Olshammar-Riseberga, 2011
Olstorps raststuga, 2019

Lindesberg kommun
Naturprojekt Känäs, 1998
Naturinventering, 1998
Naturreservat Näset, 1999
Naturinventering, 2000
Naturinventering, 2001
Kilskogen, naturområde Frövi, 2003
Munkhyttan naturreservat, 2003
Naturreservat Ramsbergs socken, 2003
Hassellund vid Håkansboda, 2003
Restaurering salamanderdammar, 2003
Naturguidning, 2004
Råsvalslund, 2004
Naturinventering, 2005
Inventering Nittälvsdalen, 2006
Lindesjön runt, 2007
Råsvalslund, Lindesberg, 2008
Lindesby strandängar, 2010
Fågeltorn Morskogasjön, 2011
Restaurering av värdefull betesmark i Ramsberg, 2012
Sinnenas stig vid Kyrkberget, 2012
Munkhyttan naturreservat, 2014
Torphyttan, Lindesberg, 2014
Fågeltorn i Frövi, 2017
Salamanderdammar Lindesby, 2019
Blomstrande skolgård i Lindesberg, 2020
Lindesby trädgård och salamanderdammar, 2020

Ljusnarsberg kommun
Naturinventering, 1998
Bottenbo/övre Nittälvsdalen bildande naturreservat, 1999
Nittälvsbrännan/Kamptjärnsbrännan, 2001
Nittälvsdalen, markförvärv, 2001
Finnkullaskogen, lokalt naturreservat, 2002
Mottagarservice Finnkullberget, 2004
Skolstig Finnkulleberget, 2009
Grönstrukturplan, 2014
Betesprojekt Finnkullberget, 2020
Uteklassrum Kyrkbacksskolan, 2022

Nora kommun
Fördjupad naturinventering, 1996
Naturprojekt Tallskaten, 1998
Naturinventering, 2001
Skärmarbodabergen, 2007
Naturreservatet en konstnärlig hyllning, 2010
Naturskoleverksamhet Alntorps ö, 2012
Hyttebacken, 2014
Inventering närnatur i Nora, 2015
Gyttorps ätbara skolträdgård, 2016
Skyltar Gyttorps skolträdgård, 2023

Örebro kommun
Lekplats för vattensalamander/groddjur i Rynningevikens NR, 1995
Grundläggande naturinventeringsarbete i Kilsbergen, 1995
Olles Hage i Asker, Östernärkes naturvårdsförening, 1995
Kilsbergen, inventering, 1995
Tysslingen, restaureringsprojekt, 1995
Tysslingen, restaurering fågelsjön, 1996
Kalltjärnsskogen, naturvårdsinventering, 1996
Avsättning markägare, avverkningshotat skogsområde vid Ullavi Klint, 1997
Fågelsjön Tysslingen restaurering, 1997
Naturreservat Brunstorpskärret, 1998
Naturprojekt Blackstahyttan, 1998
Restaurering naturreservatet Oset, 1999
Naturreservat Oset, etapp 3, 2000
Örnmatning vid Kvismaren, 2000
Våtmark vid Oset, 2001
Kvismarens naturreservat, handikappåtgärder, 2002
Flingebacken Projektet, Odenskolan, 2003
Infoprojekt ”Naturen i Örebro län”, 2004
Naturens hus, 2004
Barnvagnsguidningar, Örebro Naturskyddsförening, 2007
Hällebräckan, 2007
Mykologiveckan, Örebro botaniska förening, 2008
Ervalla ängar, 2009
Naturreservat Vinteråsen, 2009
Naturvårdsavtal Göksholm, 2012
Inventering Ramshytteäng , 2013
Skogsdag i Östernärke, 2015
Naturum Oset/Örebro, 2015
Tåsta getbete, 2016
Svanmatning Rånnesta, 2016
Hyttebacken, 2016
Hyttebacken, 2018

Övrigt:
Inventering fladdermöss i Örebro län, 1995
Handläggare, naturreservatsfrågor, 1995
Bergslagens vatten, kartering och inventering av sjöbottnar, 1996
Inventering eklandskap/ädellövskog, 1997
Naturreservat Mantorpsskogen, Grängshytteforsen Norrbyhammar, Liaskogen, 1997
Naturreservat Brunnstorpskärret, Utnäset, Råmossen/Lomtjärnsmossen, 1997
Svartjärn, Gryten/Åsmossen, Höglunda, biotopskydd grov aspskog, 1997
Bildande av biotopskydd fastighet Lindesbyn 16:1, 1998
Informationsmaterial naturområden o reservat, 1998
Handläggarresurs Länsstyrelsen, 1998
Lövskogs- och fågelinventering, 1999
Kinilla, eldpallkoja och tätning Klosstjärn dammen, 1999
Floravakten 2000, övergripande naturinventering av Rödliştade arter, 2000
Våtmark Västkärr, mottagarservice/infotavlor/parkering, 2000
Rekrytering av länshandläggarresurs, 2000
Inventering av skogsmiljöer för naturreservatsbildningar, 2001
Projekt pilgrimsfalk, 2002
Levande landsbygd – betesdjur, 2002
Inventering skalbaggar och fjärilar, 2003
Inventering större vattensalamander, 2003
Vitryggig hackspett biotop, 2003
Filmprojekt ”vattnets väg”, 2004
Rehabiliteringsdamm för sjöfågel hos Staffan Ullström, 2004
Fågelvård, Staffan Ullström, 2004
Hopajola i framtiden, 2006
Kartläggning av skog, Hjärtats Eko, 2008
Naturguidesamordning, NFÖL, 2008
Guideprojekt, NFÖL, 2008
Naturens år, 2009
Kilsbergsbok, stödköp, 2009
Skolstig Finnkulleberget, 2009
Naturguidesamordning, NFÖL, 2009
Guidesamordning 2011, NFÖL, 2010
Skogsfestivalen i Haddebo, 2010
Hopajola, centrum för naturvård, 2011
Atlasinventering, 2011
Erik Rosenbergsbok, 2011
Närkes Flora, 2011
Utgivning av nyhetsblad och guideprogram, 2011
Atlasinventering 2011, 2012
Blå bergens sång, 2012
Skogsnätverket, 2012
Blå bergens dag, 2013
Natura 2000 och Rädda Vättern, 2013
Författarafton om skog, 2014
Tillgänglighetsanpassning, 2014
Integration och naturguidning, 2015
Bok om Svartån, 2015
Naturvårdsbibliotek/uteteket, 2015
Skogsnätverket, 2015
Integration och naturguidning, 2016
Fågelatlas stödköp, 2016
Naturfoto och filmfestival, 2016
Mulens marker, Tore Hagman i Viby, 2017
Naturvård i valet, 2017, 2018
Naturpedagogisk utrustning, Naturens Teater, 2018
Inspirationskväll "Naturvårdare för torpare", 2018
Fågeltornsbygge i Hällefors, 2018
Uppstart Fältbiologer, 2019
Samordning Språka mellan tallarna, 2019
Projekt Lärande vatten, 2019
Skogsinventering sö Närke, 2019
Bok om trollsländor i länet, 2019
Inventering av insekter, 2019
Ängsrestaurering vid Kilsbergsstugan, 2019
Åtgärd rastplats vid sjön Avern, 2019
Bok om Bergslagsnatur, 2020
Guidebok om Kilsbergen, 2020
Luften är fri-aktiviteter, 2020
Skogsfestival i Haddebo, 2021
Projekt Berguvar i Närke, 2021
Rosenbergsdagarna, 2021
Lärande vatten 3, 2022
Konferens om Naturnära skogbruk, 2022
Bok Sevärt i norra Kilsbergen, 2022
Allemansrätten & naturguidning, 2022
Uteföreställningen 2413steg, 2022
Våtmark & vatten 2, 2023
Fågelinventering i skyddsvärd skog, 2023
Skogsfestivalen i Haddebo, 2023

Our stories