För kvinnor med stort stödbehov

Unga Kvinnors Värn
ukv-unga-kvinnors-varn-story-blomma.jpg

Många av de unga kvinnor 18–30 år som kommer till UKV, Unga Kvinnors Värn, har en problembild som är komplex. De har ofta varit utsatta för våld –  fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt – under lång tid. Problem med tillit, depression, posttraumatiskt stressyndrom och självskadebeteende är vanligt bland kvinnorna.

UKV har resurser och kompetens att ta hand om dessa kvinnor och utgår alltid från varje individs särskilda behov och förutsättningar i arbetet.

Yttre och inre skydd
Det första en våldsutsatt kvinna behöver är att komma bort från det reella hotet. Hon behöver ett yttre skydd. Akut placering i UKV:s skyddade boende tillsammans med stöd av deras kuratorer – kvalificerat kontaktmannaskap – fyller denna funktion.

Nästa steg är det inre skyddet, att stärka självkänslan för att på sikt kunna leva ett självständigt liv. Stor vikt läggs vid det miljöterapeutiska arbetet för att skapa struktur i vardagen med dygnsrytm, sömn, regelbundna måltider, motion och sysselsättning.

Det rehabiliterande arbetet leds av UKV:s kuratorer vilka också är kvinnornas kontaktpersoner på UKV. De är tillgängliga dygnet runt och fungerar som stöd för kvinnorna både på det skyddade boendet och i skydds- och träningslägenheterna.

Öppenvård, samtal och nätverk
Allt som görs inom UKV har som syfte att kvinnorna ska kunna leva ett självständigt liv utan våld också på sikt. Därför är öppenvård – bearbetande samtal, stöd- och samtalsgrupper, nätverk och sammankomster – en viktig del i vår process. Kvinnans kuratorer kan fungera som stöd också under denna del i processen.

Att erövra självständighet och en stärkt självkänsla kan ta tid och för att lyckas är det viktigt att, under trygga former, skapa ett nytt liv med mål och framtidstro.