5 miljoner till cancer- och allergiforskningen

Cancer- och allergifonden
national-cancer-institute-L8tWZT4CcVQ-unsplash.jpg

I december 2021 beviljade Cancer- och Allergifonden 4,4 miljoner kronor i anslag till 20 patientnära forskningsprojekt på cancer och allergi. Sammanlagt under 2021 delar fonden ut 5 miljoner kronor till svensk cancer- och allergiforskning. Det är en ökning med nästan 2 miljoner från 2020 då totalt 3,1 miljoner kronor delades ut.

Av 67 inkomna ansökningar kunde 20 projekt beviljas medel från 100 000 kronor och uppåt. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga forskare är 12 kvinnliga forskare och 8 manliga forskare. Det är 14 forskningsprojekt om cancer och 6 projekt om allergi.

Bland de 20 projekt som nu får dela på 4,4 miljoner kronor finns två projekt kring bukspottkörtelcancer, även kallad pankreascancer. Cirka 1 400 personer drabbas varje år av den aggressiva bukspottkörtelcancern (Socialstyrelsens statistik från 2019). Pankreascancer förutspås vara den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död år 2030. Sjukdomen upptäcks oftast för sent så när diagnosen ställs har det redan skett en snabb spridning. Tumörerna går oftast inte att operera och är resistenta mot läkemedel och strålning vilket leder till ett snabbt sjukdomsförlopp efter diagnos (Regionala Cancercentrum i Samverkan). Forskarna som får medel för forskning kring pankreascancer är Docent Helen Kaipe vid Karolinska Institutet och Adjungerad professor Urban Arnelo vid Umeå Universitetssjukhus. De forskar på sjukdomen ur olika perspektiv.

”Det unika med Cancer- och Allergifondens forskningsstöd är det patientnära fokuset, samt att vi gärna stöder forskningsprojekt från start. Det har varit många viktiga forskningsprojekt som ansökt om medel i år. Antalet ansökningar har varit fler än tidigare år. Det visar på behovet av stöd till forskning på cancer och allergi. Vi är extra glada att kunna stötta två projekt kring pankreascancer då det är en av de riktigt svåra cancerformerna som kommer att drabba allt fler i framtiden” säger Mikael Björnstedt, professor i Patologi vid Karolinska Institutet, styrelseledamot och vetenskaplig sekreterare i Cancer- och Allergifonden.

”Vi är oerhört stolta att i år kunna dela ut 5 miljoner kronor till forskningen. Vi vill tacka alla våra givare som med regelbundna och spontana gåvor möjliggjort denna stora utdelning till forskningen”, säger Emilie Bravo, verksamhetschef för Cancer- och Allergifonden.

Läs mer om forskningsprojekt med stöd från Cancer- och Allergifonden (cancerochallergifonden.se)

Our stories